HİZMETLERİMİZ
Ekoturizm Nedir?
Ekoturizm; Çevreyi koruyan ve bulunduğu noktadaki yerel halkın huzurunu gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattir.

Turizm piyasın da , doğaya dayalı turizm olarak lanse edilen ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir.Uluslararası Ekoturizm Topluluğu TIES (The International Ecotourism Society) ekoturizmi şöyle ifade etmektedir. "Ekoturizm genellikle küçük gruplar halinde yapılır. Konaklama ,aktiviteler ve beslenme türü hizmetler çoğunlukla yerel düzeydeki küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından zemin hazırlanır yahut direk sağlanır."

Uluslar arası Doğa Koruma Birliği’nin ifadesine göre ekoturizm ise, doğayı ve kültürel kaynaklara sahip çıkarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi grup etkisi olan ve yerel halka refah sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret şeklidir.

Ekoturizm kavramında, yeşil turizm,kültürel turizmdoğa turizm,alternatif turizm,yabanıl turizm, macera turizm gibi başlıklar konulmuştur.

Ekoturizm, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin işlettiği küçük tesislerde, geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef almaktadır. Ekoturizm amacına uygun gerçekleştirildiği takdirde, hassas eko sistemlerin korunması ve bu bölgelerin içersin de ve çevresinde yaşayan nüfusun ekonomik-sosyo- gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır. Önemli ekoturizm potansiyeli olan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki köylerde yaşayan halkın yoksulluğu göz önüne alındığında , ekoturizmin sosyal sınıflar arasındaki dengesizliği azaltabilecek bir etken olduğu iyi bilinmelidir.

Sürdürülebilir Ekoturizm :

Yöreye ziyarete gelen yurt içi yada yurt dışı kişi ya da grupların çevreye ya da yerel halka kalıcı bir katkısının olduğu turizm şeklidir. Bu katkı genellikle ülke genelinde veya yörede faaliyette olan sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla yapılmaktadır.

EKOTURİZMİN AMACI :

Ekoturizm de, kitle turizminin aksine turist sayısını aza indirmek ve turizmi yıl içine yaymak, doğal çevreye yapılan baskıyı azaltmak, tahribatı düzeltmeye değil, önlemeye yönelik planlar yapmak ve uzun vadeli ekonomik çıkarları gözetmek daha ön plandadır. Bireyler veya küçük gruplar halinde insanların doğal çevreyi ve yerel halkın yaşantısını yerinde yaşayarak öğrenmesi amacıyla el değmemiş doğal alanlara seyahat etmelerinin sağlanması eko turizm turlarıyla gerçekleştirilebilir. Böylece kontrollü turlar sayesinde hem çevresel bozulmayı önlerken, hem de yerel halkın ekonomik kazancının sağlanması gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye’nin Ekoturizmdeki şansı ve bulunduğu nokta Ülkemizin zengin coğrafyası ve doğal potansiyeli, doğa turizmi türleri açısından büyük bir şanstır, ancak bilinçsizce davranılması sonucunda, hızla değerlerinin bozulması da kaçınılmaz olacaktır. Bu potansiyel tehlikeyi acilen görüp, doğa içinde yapılan tüm turizm türlerinde “çevreyle barışık” tarz ve yöntemleri benimsemeliyiz.

Özellikle ekoturizmden gelir sağlayacak olan bölge halklarının, sahibi ve bekçisi oldukları doğal ve kültürel zenginliklerin bilincine varmaları ve ancak bunları koruyarak, insanlığa ve kendilerine fayda sağlayacaklarını kavramaları gerekmektedir. Yerel yöneticilere ve bölge halklarına, ekoturizm tür ve çeşitleri ve yöntemleri hakkında eğitim, kurs ve brifingler verilmeli, kendilerinin de ürün ve eko-konaklama imkânları geliştirmesi için destek sağlanmalıdır.

Turizme erken açılmış bazı kıyı bölgelerimiz hariç, henüz ülkemizin pek çok bölgesinde doğa bozulmamıştır. Özellikle endemik türler, bitki (flora) ve hayvan (fauna) konusunda dünyada eşine az rastlanır bir zenginlik vardır. Buna sosyo-kültürel değerler de eklenince, Türkiye, ekoturizm konusunda potansiyel bir cennettir. Bu potansiyeli değerlendirip geliştirmek, hepimizin görevidir.

TÜRKİYE’DE EKOTURİZM :

Dünyada artık keşfetmek amaçlı olarak yapılan eko turizm, son yıllarda ülkemizde de sık sık gündeme gelmekte, fakat sadece yayla turizmi olarak düşünülmektedir. Oysa bir bütün olarak ele alınması gereken eko turizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geniş alanlarda birçok aktiviteyi kapsayan bir etkinliktir. Turizm Bakanlığı ekoturizmi; yayla turizmi, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi, foto safari, akarsu sporları (kano-rafting) çiftlik turizmi, botanik (bitki inceleme) turizmi, bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşü, kamp-karavan turizmi, mağara turizmi, dağ turizmi ve doğa yürüyüşü, gibi başlıklar altında değerlendirmektedir.

Bilindiği üzere, her türlü doğal zenginliğin kullanımındaki temel ilke, koruma kullanma dengesinin sağlanmasıdır. Bu dengenin sağlanması, turizm sektörü için de büyük önem taşımaktadır. Turizm alanları, doğal varlıkların sergilendiği güzellikler, dinlenme, sağlık, spor, bilim ve eğlence faaliyetlerine uygun ortamlardır.

Türkiye’de henüz milli ya da bölgesel olarak ekoturizm bilincinin olmaması ya da eko turizmin anlaşılamaması nedeniyle, çirkin ve denetimsiz yapılaşmalar olmakta, yaban hayatı gelişigüzel kullanılmakta, bitki (flora) ve hayvan (fauna) tanınmadan ve bölgenin taşıma kapasitesi bilinmeden turlar düzenlenmektedir. Yapılan turların her ne kadar düzenli ve çevreye saygılı yapıldığı iddia edilse de plansız, denetimsiz ve bölgenin taşıma kapasitesi bilinmeden yapılan bu turizmin ekoturizm olamayacağı bir gerçektir.

Ülkemizde, çalışmaları sürdürülen Doğal Kaynak Envanteri’nin tamamlanması halinde ekolojik taşıma kapasiteleri belirlenecek, ekolojik verimliliğe ilişkin çalışmalar daha sağlıklı bir hale gelebilecektir.
© Copyright 2020 Seferoğlu Turizm Güven Mah.Hanzer Sok.No:27/B Güngören / İSTANBUL Tel : 0(212) 677 70 76 - E-Posta : info@seferogluturizm.com Tasarım : GWT